Webinars

Op woensdag 13 april publiceren we zes verdiepende webinars. Voor elke sector gaan we in op de conclusies die in De Staat van het Onderwijs worden getrokken. Hiernaast bieden we een webinar aan over het stelsel. De webinars duren ongeveer 20 minuten. 

Hoofdlijnen van de staat van het primair onderwijs

In dit webinar informeren we u over de hoofdlijnen van de staat van het primair onderwijs. We gaan onder andere in op het lerarentekort, kansenongelijkheid, mogelijke oplossingen voor knelpunten en de aandacht die nodig is voor kwetsbare leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk over primair onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de staat van het voortgezet onderwijs

In dit webinar informeren we u over de hoofdlijnen van de staat van het voortgezet onderwijs. We gaan in op de resultaten over het afgelopen jaar en benoemen de risico’s en kansen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk over voortgezet onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

In dit webinar informeren we u over de hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs. We bespreken uiteenlopende thema’s, zoals de resultaten van het verkennend onderzoek naar onderwijs-zorgarrangementen. Overige thema’s zijn de inrichting van het arbeidsmarktgerichte profiel, ontwikkelingen in het kader van passend en inclusiever onderwijs en de kwaliteitszorg van besturen. Ook de eindtoets komt aan bod; deze is in 2021 in het speciaal onderwijs voor het eerst verplicht afgenomen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk over (voortgezet) speciaal onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de staat van het middelbaar beroepsonderwijs

In dit webinar informeren we u over de hoofdlijnen van de staat van het middelbaar beroepsonderwijs. We gaan in op het belang van de sociale functie van het onderwijs en hoe die onder druk is komen te staan tijdens de coronacrisis. Daarnaast bespreken we de impact van online onderwijs op studenten en de risico’s van digitalisering. Ook komt de langverwachte krimp aan bod, die nu voor het eerst zichtbaar is in het mbo. Tot slot benoemen we de gevolgen van de coronacrisis voor niet-bekostigde instellingen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk over middelbaar beroepsonderwijs in de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de staat van het hoger onderwijs

In dit webinar hoort u of de kwaliteit van het hoger onderwijs heeft geleden onder corona. Verder informeren we u over hoe het is gegaan met studenten die zonder volledig mbo-diploma aan een hbo-opleiding startten en of studenten weten waar ze met een klacht terecht kunnen. Ook cyberveiligheid en lerarenopleidingen komen aan bod.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoger onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2022.

Hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs 2022 op stelselniveau

In dit webinar bespreekt, Alida Oppers (inspecteur-generaal van het Onderwijs) de belangrijkste bevindingen uit de Staat van het Onderwijs 2022. Ze licht haar zorgen toe over de beheersing van basisvaardigheden onder leerlingen en studenten en kijkt vooruit naar de opgave waar het onderwijs nu voor staat. Daarbij benadrukt ze het belang om te investeren in docenten, schoolleiders en bestuurders in het onderwijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het stelselhoofdstuk van de Staat van het Onderwijs 2022.