Kennistafel effectief leesonderwijs - 2

Thema: basisvaardigheden

Ingezonden door: PO- en VO-Raad + NRO

Beschrijf de oplossing
“De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Binnen de  Kennistafel werken wetenschappers, lerarenopleiders, onderzoekers, leraren, schoolleiders, bestuurders en deskundigen van organisaties daaromheen samen aan een effectieve inzet van leesonderwijs.

Er is al veel bekend over effectief leesonderwijs, maar die kennis vindt niet altijd zijn weg naar de praktijk. De kennis is versnipperd en moeilijk toegankelijk voor onderwijsprofessionals. Daarnaast sluit onderzoek onvoldoende aan op de vragen die op de werkvloer van scholen spelen. De Kennistafel brengt wetenschappelijke kennis en praktijk bij elkaar zodat onderzoek naar leesonderwijs optimaal benut kan worden in het onderwijsveld.

Door de Kennistafel te verduurzamen kan deze een grotere bijdrage leveren aan van het leesonderwijs.”

Op welke manier wordt de leerling er beter van?
“Effectief leesonderwijs vergt actie op alle lagen van de school: het niveau van het bestuur, de directie, intern begeleider, leescoördinator en de leraar. Effectief leesonderwijs betekent beredeneerde keuzes maken vanuit een heldere visie die doorklinkt op alle niveaus. Door wetenschappelijk onderbouwde kennis te verzamelen, deze toepasbaar te maken en te verspreiden krijgen onderwijsprofessionals grip op effectief leesonderwijs.

In effectief leesonderwijs wordt gewerkt aan verschillende soorten kennis, (deel)vaardigheden en processen, en wordt de leesmotivatie van leerlingen gestimuleerd. Effectief leesonderwijs bestaat uit verschillende elementen die in samenhang moeten worden aangeboden en onderhouden, waarbij wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Met als resultaat dat de leesvaardigheid én het leesplezier van de leerling stijgt.”

Wie en wat heb jij nodig? Wat kan je zelf bieden?
“De Kennistafel is een samenwerkingsverband tussen leraren, schoolleiders, bestuurders, wetenschappers, lerarenopleiders, onderzoekers deskundigen van organisaties daaromheen. De Kennistafel streeft ernaar een duurzaam samenwerkingsverband te worden dat het gezamenlijke gesprek met wetenschap, praktijk en andere betrokkenen over verbetering van het leesonderwijs initieert, onderbouwt en faciliteert. Daartoe wil de Kennistafel Effectief Leesonderwijs zich door ontwikkelen, verduurzamen en professionaliseren om zo wetenschap en praktijk structureel met elkaar in verbinding te brengen en zo een bijdrage te leveren aan het versterken van evidence-informed leesonderwijs. Om de Kennistafel te verduurzamen en borgen is facilitering nodig in vorm van tijd, inzet van medewerkers en financiering.”

Ken je een voorbeeld waar dit al in de praktijk is gebracht?
“De Kennistafel heeft zich sinds haar bestaan op verschillende vlakken ingezet. Zo heeft de Kennistafel een overzicht gemaakt van actuele kennis, knelpunten en benodigde oplossingen op het gebied van effectief leesonderwijs in haar visiestuk. Er is kennis verzameld en toepasbaar gemaakt voor bestuurders, schoolleiders en leraren door middel van publicaties in tijdschriften, meet ups en webinars.

Momenteel zijn er kwaliteitskaarten in ontwikkeling die door docenten en scholen gebruikt kunnen worden in hun leesonderwijs en wordt er gewerkt aan een ‘veranderplan’ voor scholen die met hun leesonderwijs aan de slag willen. Zie de website voor actuele informatie over de verschillende activiteiten en opbrengsten van de Kennistafel.”